Nogometna liga NS USK-a

Izvršni odbor NS USK-a , na osnovu člana 31 h) Statuta NS USK-a i člana 4.Pravilnika o nogometnim takmičenjima NS/FS BiH,na sjednici održanoj dana 31.07.2013.godine, na prijedlog Takmičarske Komisije NS USK-a,donio je slijedeće

PROPOZICIJE TAKMIČENJA -NOGOMETNA LIGA NS USK 2013-2014  (pdf format)