OBAVIJEST o preregistraciji svih igrača NS USK-a

Broj:258/2017  –                                                                                  Bihać, 29.12.2017 godine
 
PREDMET:
  • Obavijest klubovima NS USK-a o Preregistraciji igrača
  • Obaveze klubova NS USK-a u postupku preregistracije igrača

 

Poštovani,

Prelazni rok je od 08.01.2018 do 10.02.2018 godine s tim u vezi donešena je Odluka o Preregistraciji igrača koja počinje 01.01.2018 godine i traje do 10.02.2018 godine.

Obavezi Preregistracije podliježu svi igrači koji su ranije registrovani u skladu sa Pravilnikom o registraciji, transferu i statusu igrača.

Za sve igrače koji se preregistruju kao i za igrače koji se redovno registruju NS USK-a formirat će novu kartoteku i novi registar igrača za svaki klub.

Svi igrači koji se ne preregistruju do 10.02.2018 godine postaju slobodni igrači i mogu se registrovati za bilo koji klub po odredbama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača sa pravom nastupa danom objave registracije u Službenom glasniku, s tim što su u obavezi u prijavi za registraciju u rubrici dosadašnji član da stave naziv kluba kome su pripadali prije preregistracije a u rubrici posljednji nastup da stave – nije preregistrovan.
Igrači koji mijenjaju teritoriju registracionog saveza (NS USK-a) dužni su da uzmu potvrdu o automatskom brisanju sa spiska registrovanih igrača, nastalu zato što ih nije njihov klub preregistrovao.
Poslije zadnjeg dana preregistracije( 10.02.2018 godine)klub može nastupati samo sa preregistrovanim igračima kao i sa igračima koji su se redovno registrovali.Protiv kluba koji nastupi na zvaničnoj utakmici (Prvenstvena i KUP) sa igračem koji nije preregistrovan povešće se Disiciplinski postupak u skladu sa D.P. NS /FS BIH.
U cilju izvršenja preregistracije svaki klub je dužan da nadležnom savezu (NS USK-a) dostavi slijedeću dokumentaciju:
Spisak registrovanih igrača koje klub želi da Preregistruje u dva (2) primjerka ovjerena pečatom kluba i potpisom ovlaštene osobe kluba sa slijedećim podacima:
1. Prezime (očevo ime) i ime igrača
2. Pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama
3. Broj registracije igrača (iz Cometa)
4. Staru registraciju
5. Novu legitimaciju sa fotografijom, s tim što će klub ovjeriti pečatom na dva dijagonalna ćoška fotografije.
Na određenom mjestu ispod ovjerene fotografije, igrač je dužan svojeručno da potpiše, dvije nove prijave za registraciju čitko popunjene štampanim slovima i ovjerene pečatom kluba.
Preregistracije se ne vrši za igrače koji se redovno registruju u vrijeme trajanja preregistracije, s tim što za te registracije važe odredbe ove Odluke u vezi sa obrascima za registraciju uključujući i nove fotografije.
Svi igrači koji nisu preregistrovani sa zadnjim danom za preregistraciju se automatski brišu iz Cometa sa razlogom nije preregistrovan i postaju dostupni za registraciju drugim klubovima.
Shodno gore navedenom klubovi su dužni:
  • Da preregistruju sve igrače od 7 godina (Pretpioniri) do seniorskog uzrasta, sa kojima će igrati Prvenstvene i KUP utakmice, igrači koje klub ne preregistruju se automatski brišu i više ne pripadaju tom klubu.
  • Klub je dužan sve svoje registrovane igrače odnosno igrače koje će preregistrovati upisati na formular koji je savez napravio unijeti određene podatke koji se traže a odnose se na član 4. Stav a) Uputstva o preregistraciji igrača i dostaviti u kancelariju NS USK-a do 08.01.2018 godine (ponedeljak) ovjerenu pečatom kluba i potpisom ovlaštene osobe kluba na fax 037/ 220-283 ili na mail nsuskbi@gmail.com .
  • Novi obrazac nogometnih legitimacija klubovi će dobiti kada ih izradi NS/FS BIH i pošalje prema NS USK-a.
  • Klubovi će dobiti detaljan raspored i tabelu sa datumima kada će biti u obavezi donijeti kompletnu dokumentaciju igrača za preregistraciju a shodno Uputstvu o preregistraciji igrača.
  • Svi klubovi su dužni da se pridržavaju uputa koje su navedene i da na vrijeme pripreme potrebnu dokumentaciju koja se traži i da na vrijeme dostave istu u NS USK-a a sve u cilju da se na vrijeme preregistruju svi igrači kako bi klubovi mogli nesmetano da se takmiče.
  • Posebna obavijest za neaktivne klubove NS USK-a koji nisu u sistemu takmičenja a članice su Saveza i bili su aktivni prethodni godina a koji će se aktivirati ponovno u takmičarskoj 2018/2019 sezoni da su dužni svoje igrače na koje računaju i koji su registrovani za njihov klub također Preregistrovati kako bi mogli nastupati za svoje klubove u takmičarskoj 2018/2019 sezoni.
S poštovanjem,
Tehnički  sekretar NS USK-a : Denis Čavkić  s.r.

 

FORMA PRIJAVE IGRAČA za preuzimanje po kategorijama :